JHBuild Results

Platform

Build Hostspfb.temp.csie.org
ArchitectureFreeBSD 11.0-RELEASE-p2 (amd64)
SystemFreeBSD 11.0-RELEASE-p2
Module Set['gnome-world', 'gnome-apps-3.24']
Start Time2016-11-02 03:00:17.649

Summary

Time Module Phases Status
2016-11-02 03:00:17.649gnome-common checkout ok
2016-11-02 03:00:20.220yelp-xsl checkout ok
2016-11-02 03:00:21.667yelp-tools checkout ok
2016-11-02 03:00:23.027jhbuild checkout configure build install ok
2016-11-02 03:00:42.744hicolor-icon-theme checkout ok
2016-11-02 03:00:42.745gettext checkout ok
2016-11-02 03:00:42.746gtk-doc checkout ok
2016-11-02 03:00:44.102glib checkout configure build install ok
2016-11-02 03:05:49.773gobject-introspection checkout ok
2016-11-02 03:05:53.696atk checkout ok
2016-11-02 03:05:56.270harfbuzz checkout ok
2016-11-02 03:06:00.194pango checkout ok
2016-11-02 03:06:02.823gdk-pixbuf checkout ok
2016-11-02 03:06:06.160at-spi2-core checkout ok
2016-11-02 03:06:09.024at-spi2-atk checkout configure build install ok
2016-11-02 03:06:29.457gtk+-3 checkout ok
2016-11-02 03:06:35.028libcroco checkout ok
2016-11-02 03:06:36.990vala checkout configure build install ok
2016-11-02 03:08:43.045librsvg checkout ok
2016-11-02 03:08:45.163adwaita-icon-theme checkout ok
2016-11-02 03:08:49.000dconf checkout ok
2016-11-02 03:08:51.002accountsservice checkout configure build failed (help)
2016-11-02 03:09:29.210upower checkout ok
2016-11-02 03:09:34.448gdm checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:09:55.908gnome-backgrounds checkout ok
2016-11-02 03:09:58.364gcab checkout ok
2016-11-02 03:10:00.386json-glib checkout ok
2016-11-02 03:10:02.861m4-common checkout configure build install ok
2016-11-02 03:10:09.530gsettings-desktop-schemas checkout ok
2016-11-02 03:10:11.619glib-networking checkout ok
2016-11-02 03:10:13.656libsoup checkout ok
2016-11-02 03:10:16.793appstream-glib checkout configure build install ok
2016-11-02 03:11:21.219colord checkout ok
2016-11-02 03:11:25.201colord-gtk checkout ok
2016-11-02 03:11:28.055gnome-desktop checkout configure build install ok
2016-11-02 03:12:13.419pcre2 checkout ok
2016-11-02 03:12:13.472vte checkout ok
2016-11-02 03:12:16.536gnome-color-manager checkout ok
2016-11-02 03:12:21.340gstreamer checkout configure build failed (help)
2016-11-02 03:13:07.896gst-plugins-base checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:13:47.144cogl checkout ok
2016-11-02 03:13:49.941clutter checkout ok
2016-11-02 03:13:53.436clutter-gtk checkout ok
2016-11-02 03:13:55.381geoclue checkout ok
2016-11-02 03:13:57.431libnotify checkout ok
2016-11-02 03:13:59.307libsecret checkout ok
2016-11-02 03:14:01.264graphene checkout ok
2016-11-02 03:14:03.637gst-plugins-bad checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:15:08.328pulseaudio checkout ok
2016-11-02 03:15:11.293gst-plugins-good checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:15:55.499librest checkout ok
2016-11-02 03:15:57.767telepathy-glib checkout ok
2016-11-02 03:16:00.079gnome-online-accounts checkout ok
2016-11-02 03:16:04.611geocode-glib checkout ok
2016-11-02 03:16:06.411libgweather checkout ok
2016-11-02 03:16:08.921PackageKit checkout configure build install ok
2016-11-02 03:17:17.327ibus checkout ok
2016-11-02 03:17:17.430gnome-settings-daemon checkout ok
2016-11-02 03:17:22.150libgtop checkout ok
2016-11-02 03:17:25.152sound-theme-freedesktop checkout ok
2016-11-02 03:17:25.180totem-pl-parser checkout ok
2016-11-02 03:17:27.505grilo checkout ok
2016-11-02 03:17:30.070clutter-gst3 checkout ok
2016-11-02 03:17:32.175gnome-video-effects checkout ok
2016-11-02 03:17:35.850cheese checkout ok
2016-11-02 03:17:39.004libpinyin checkout ok
2016-11-02 03:17:39.036ibus-libpinyin checkout ok
2016-11-02 03:17:39.067ibus-anthy checkout ok
2016-11-02 03:17:39.091ibus-hangul checkout ok
2016-11-02 03:17:39.118libgnomekbd checkout ok
2016-11-02 03:17:41.432gnome-control-center checkout configure build failed (help)
2016-11-02 03:19:36.936gnome-getting-started-docs checkout ok
2016-11-02 03:19:42.609gcr checkout ok
2016-11-02 03:19:46.036gnome-keyring checkout ok
2016-11-02 03:19:49.876gnome-session checkout ok
2016-11-02 03:19:54.834pygobject checkout ok
2016-11-02 03:19:58.032libgee checkout ok
2016-11-02 03:20:00.873caribou checkout ok
2016-11-02 03:20:04.350uhttpmock checkout ok
2016-11-02 03:20:06.406libgdata checkout ok
2016-11-02 03:20:10.436evolution-data-server checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:20:31.992gjs checkout ok
2016-11-02 03:20:35.283libxkbcommon checkout ok
2016-11-02 03:20:35.302zenity checkout ok
2016-11-02 03:20:39.119mutter checkout ok
2016-11-02 03:20:51.653telepathy-logger checkout ok
2016-11-02 03:20:54.775gnome-shell checkout ok
2016-11-02 03:21:01.088gnome-menus checkout ok
2016-11-02 03:21:03.606gnome-shell-extensions checkout ok
2016-11-02 03:21:08.741cantarell-fonts checkout configure build install ok
2016-11-02 03:21:19.934gtk+-2 checkout ok
2016-11-02 03:21:51.110gnome-themes-standard checkout ok
2016-11-02 03:21:58.771gnome-user-docs checkout ok
2016-11-02 03:22:03.536gvfs checkout configure build install ok
2016-11-02 03:23:50.468mousetweaks checkout ok
2016-11-02 03:23:53.173pyatspi2 checkout ok
2016-11-02 03:23:56.879orca checkout ok
2016-11-02 03:24:02.323gssdp checkout ok
2016-11-02 03:24:04.777gupnp checkout configure build install ok
2016-11-02 03:24:45.132gupnp-av checkout ok
2016-11-02 03:24:47.744gupnp-dlna checkout ok
2016-11-02 03:24:49.549libgrss checkout ok
2016-11-02 03:24:51.604libmediaart checkout ok
2016-11-02 03:24:54.909libgsf checkout ok
2016-11-02 03:24:57.639tracker checkout ok
2016-11-02 03:25:01.581valadoc checkout ok
2016-11-02 03:25:04.252rygel checkout ok
2016-11-02 03:25:08.250telepathy-mission-control checkout ok
2016-11-02 03:25:10.725vino checkout ok
2016-11-02 03:25:13.324meta-gnome-core-shell ok
2016-11-02 03:25:13.325baobab checkout configure build install ok
2016-11-02 03:26:07.656glade checkout configure build install ok
2016-11-02 03:27:58.961libpeas checkout ok
2016-11-02 03:28:03.457eog checkout ok
2016-11-02 03:28:10.590libhttpseverywhere checkout ok
2016-11-02 03:28:12.910epiphany checkout configure build install ok
2016-11-02 03:29:36.221gnome-autoar checkout ok
2016-11-02 03:29:39.980nautilus checkout ok
2016-11-02 03:29:45.539libgxps checkout ok
2016-11-02 03:29:47.865evince checkout ok
2016-11-02 03:29:51.422file-roller checkout ok
2016-11-02 03:29:54.357gtksourceview checkout ok
2016-11-02 03:29:57.827gspell checkout configure build failed (help)
2016-11-02 03:30:33.227gedit checkout ok
2016-11-02 03:30:37.088gnome-calculator checkout ok
2016-11-02 03:30:39.402gnome-calendar checkout ok
2016-11-02 03:30:41.879gnome-characters checkout ok
2016-11-02 03:30:43.908gsound checkout ok
2016-11-02 03:30:45.959gnome-clocks checkout configure build install ok
2016-11-02 03:31:17.268folks checkout ok
2016-11-02 03:31:19.971libchamplain checkout ok
2016-11-02 03:31:22.330gnome-contacts checkout configure build install ok
2016-11-02 03:32:09.166libgfbgraph checkout ok
2016-11-02 03:32:10.968libzapojit checkout ok
2016-11-02 03:32:13.169gnome-online-miners checkout ok
2016-11-02 03:32:15.278libgepub checkout ok
2016-11-02 03:32:17.284gnome-documents checkout ok
2016-11-02 03:32:20.180gnome-font-viewer checkout ok
2016-11-02 03:32:21.960gnome-maps checkout ok
2016-11-02 03:32:25.774babl checkout ok
2016-11-02 03:32:27.607gegl checkout configure build install ok
2016-11-02 03:34:40.730gom checkout ok
2016-11-02 03:34:42.547grilo-plugins checkout ok
2016-11-02 03:34:45.079gnome-photos checkout ok
2016-11-02 03:34:48.371gnome-screenshot checkout ok
2016-11-02 03:34:50.060gnome-software checkout configure build install ok
2016-11-02 03:36:30.345libwnck checkout ok
2016-11-02 03:36:33.560mm-common checkout ok
2016-11-02 03:36:35.609libsigcplusplus checkout ok
2016-11-02 03:36:38.353cairomm checkout ok
2016-11-02 03:36:38.373glibmm checkout ok
2016-11-02 03:36:40.893pangomm checkout ok
2016-11-02 03:36:42.875atkmm checkout ok
2016-11-02 03:36:44.735gtkmm checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:37:09.729gnome-system-monitor checkout ok
2016-11-02 03:37:12.155gnome-terminal checkout ok
2016-11-02 03:37:14.530gnome-weather checkout ok
2016-11-02 03:37:16.384sushi checkout ok
2016-11-02 03:37:18.429totem checkout ok
2016-11-02 03:37:21.133yelp checkout ok
2016-11-02 03:37:25.162meta-gnome-core-utilities ok
2016-11-02 03:37:25.162meta-gnome-core ok
2016-11-02 03:37:25.163gnome-dictionary checkout ok
2016-11-02 03:37:27.527gnome-music checkout ok
2016-11-02 03:37:30.779seahorse checkout ok
2016-11-02 03:37:33.501meta-gnome-core-incubator ok
2016-11-02 03:37:33.501five-or-more checkout ok
2016-11-02 03:37:36.534four-in-a-row checkout ok
2016-11-02 03:37:39.159gnome-chess checkout ok
2016-11-02 03:37:41.846libgnome-games-support checkout ok
2016-11-02 03:37:43.939gnome-klotski checkout ok
2016-11-02 03:37:46.356gnome-mahjongg checkout ok
2016-11-02 03:37:48.740gnome-mines checkout ok
2016-11-02 03:37:51.439gnome-nibbles checkout ok
2016-11-02 03:37:54.104gnome-robots checkout ok
2016-11-02 03:37:56.430qqwing checkout ok
2016-11-02 03:37:56.455gnome-sudoku checkout ok
2016-11-02 03:37:59.674gnome-taquin checkout ok
2016-11-02 03:38:02.494gnome-tetravex checkout ok
2016-11-02 03:38:04.847hitori checkout ok
2016-11-02 03:38:07.040iagno checkout ok
2016-11-02 03:38:09.966lightsoff checkout ok
2016-11-02 03:38:12.199quadrapassel checkout ok
2016-11-02 03:38:14.625swell-foop checkout ok
2016-11-02 03:38:17.223tali checkout ok
2016-11-02 03:38:20.103meta-gnome-games ok
2016-11-02 03:38:20.103accerciser checkout ok
2016-11-02 03:38:23.085dconf-editor checkout ok
2016-11-02 03:38:26.163devhelp checkout configure failed (help)
2016-11-02 03:38:28.962gupnp-igd checkout configure build install ok
2016-11-02 03:38:53.310farstream checkout ok
2016-11-02 03:38:53.333telepathy-farstream checkout ok
2016-11-02 03:38:56.442empathy checkout ok
2016-11-02 03:39:04.692evolution checkout configure build install ok
2016-11-02 03:45:52.498ghex checkout ok
2016-11-02 03:45:57.257libgit2 checkout ok
2016-11-02 03:45:57.293libgit2-glib checkout ok
2016-11-02 03:46:00.570gitg checkout configure build install ok
2016-11-02 03:47:23.102gnome-code-assistance checkout ok
2016-11-02 03:47:27.367gnome-builder checkout configure build install ok
2016-11-02 03:52:20.108gnome-devel-docs checkout configure build install ok
2016-11-02 03:52:49.948gnome-nettool checkout ok
2016-11-02 03:52:51.705gnome-sound-recorder checkout ok
2016-11-02 03:52:53.503gnome-todo checkout configure build install ok
2016-11-02 03:53:50.450gnome-tweak-tool checkout ok
2016-11-02 03:53:55.702nautilus-sendto checkout ok
2016-11-02 03:53:58.096gdl checkout ok
2016-11-02 03:54:00.388gdlmm checkout ok
2016-11-02 03:54:03.455gtksourceviewmm checkout ok
2016-11-02 03:54:06.564nemiver checkout configure build install ok
2016-11-02 03:58:28.098polari checkout ok
2016-11-02 03:58:36.233gtk-vnc checkout ok
2016-11-02 03:58:39.380phodav checkout ok
2016-11-02 03:58:41.635spice-protocol checkout ok
2016-11-02 03:58:41.689usbredir checkout ok
2016-11-02 03:58:41.714spice-gtk checkout ok
2016-11-02 03:58:41.743vinagre checkout ok
2016-11-02 03:58:46.554meta-gnome-apps-tested ok
2016-11-02 03:58:46.554libgda-5.2 checkout configure build install ok
2016-11-02 04:02:56.243anjuta checkout ok
2016-11-02 04:03:06.696bijiben checkout ok
2016-11-02 04:03:12.017brasero checkout ok
2016-11-02 04:03:20.864d-feet checkout ok
2016-11-02 04:03:24.130easytag checkout ok
2016-11-02 04:03:30.401evolution-ews checkout ok
2016-11-02 04:03:36.486libgnome-keyring checkout ok
2016-11-02 04:03:41.465gimp checkout configure build failed (help)
2016-11-02 04:09:07.864gnome-chat checkout ok
2016-11-02 04:09:11.017gnome-packagekit checkout ok
2016-11-02 04:09:16.441gnome-system-log checkout ok
2016-11-02 04:09:21.062gucharmap checkout configure build failed (help)
2016-11-02 04:10:12.220latexila checkout configure failed (help)
2016-11-02 04:10:35.025gconf checkout ok
2016-11-02 04:10:42.746aisleriot checkout ok
2016-11-02 04:10:49.184alacarte checkout ok
2016-11-02 04:10:55.165dia checkout ok
2016-11-02 04:11:01.746geary checkout configure build failed (help)
2016-11-02 04:11:35.073gnome-news checkout ok
2016-11-02 04:11:37.932goffice checkout ok
2016-11-02 04:11:44.753pygobject-python2 checkout ok
2016-11-02 04:11:49.526gnumeric checkout configure build failed (help)
2016-11-02 04:15:24.217gthumb checkout ok
2016-11-02 04:15:34.245rhythmbox checkout configure build install ok
2016-11-02 04:18:30.599finish

The following modules failed to build

accountsservice, gdm, gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-bad, gst-plugins-good, gnome-control-center, evolution-data-server, gspell, gtkmm, devhelp, gimp, gucharmap, latexila, geary, gnumeric